REJESTRACJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SYSTEM S24 DO REJESTRACJI SPÓŁEK

Co to jest system s24

S24 to system teleinformatyczny, dzięki któremu możliwa jest rejestracja spółki przez Internet z wykorzystaniem umowy sporządzonej na bazie gotowego wzorca oraz aktualizacja danych w KRS.

Za pośrednictwem portalu można rejestrować i wprowadzać zmiany w podmiotach posiadających osobowość prawną,

korzystać z gotowych wzorów dokumentów i podpisywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Funkcjonowanie systemu s24 regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

JAKIE SPÓŁKI MOŻNA ZAŁOŻYĆ WS24

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

• spółka jawna,

• spółka komandytowa,

• prosta spółka akcyjna.

KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA SPÓŁKI PRZEZ S24

Przedstawiamy listę korzyści jakie płyną z elektronicznej rejestracji spółki oraz wyjaśniamy dlaczego warto założyć spółkę online:

• wszystkie formalności mogą zostać dopełnione bez wychodzenia z domu,

• procedura jest stosunkowo prosta dzięki intuicyjności systemu,

• wszystkie dokumenty zamiast w formie papierowej, na tradycyjnych drukach, można wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza,

• koszt założenia spółki online jest niższy niż koszt założenia w PRS,

• brak konieczności sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. 

założeniE spółki przez S24 – OGRANICZENIA

• brak swobody w zakresie kształtowania treści umowy spółki, mniejsze możliwości dostosowania umowy do potrzeb spółki niż jest to w przypadku rejestracji z aktem notarialnym,

• konieczność przyjęcia roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym,

• obowiązek pokrycia kapitału wyłącznie wkładami pieniężnymi, brak możliwości wniesienia aportu do spółki.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. S24

Jak wygląda rejestracja spółki w systemie S24

Rejestracja spółki z o.o. w systemie elektronicznym, z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy jest możliwa od 2012 roku. Jest to opcja, która przewiduje założenie podmiotu całkowicie online. W ramach tej opcji wniosek zostaje sporządzony i przesłany za pośrednictwem systemu S24 a sąd rejestrowy na udzielenie odpowiedzi zwrotnej ma zaledwie 24 godziny. Po upływie nie więcej niż doby, przedsiębiorca otrzymuje informacje czy jego wniosek o założenie spółki został rozpatrzony pozytywnie, a podmiot został wpisany do KRS, czy też odrzucony.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. S24 KROK PO KROKU

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. W S24

Instrukcja założenia spółki w s24, to krótki przewodnik po tym, jak założyć spółkę online przy wykorzystaniu systemu opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

ZAŁOŻENIE KONTA W EKRS

Przed rejestracją spółki w S24 każdy ze wspólników spółki musi założyć konto w systemie eKRS. Jeśli wspólnik będzie reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest do założenia konta w systemie. Jest to  czynność prosta i nieczasochłonna, wymagająca podania zaledwie adresu e-mail i wprowadzenia hasła. Po wprowadzeniu danych, osoba zakładająca konto musi przeprowadzić autoryzację konta poprzez podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Na założone konto będą przesyłane wszystkie informacje związane z procedurą rejestracji tj. na przykład informacja z sądu o nadaniu sprawie sygnatury oraz powiadomienia o korespondencji przesłanej na (konto eKRS s24).

WYPEŁNIANIE FORMULARZY S24

Po założeniu i zautoryzowaniu konta w s24 można przystąpić do procesu jakim jest uzupełnianie formularzy rejestrowych w S24 oraz utworzenie umowy spółki w systemie online. Proces uzupełniania dokumentacji z pewnością przyspieszy uprzednie przygotowanie niezbędnych danych do zarejestrowania spółki.
W e-formularzach do rejestracji spółki kolejno należało będzie wpisać lub wybrać z listy wszystkie dane potrzebne do wygenerowania na ich podstawie umowy spółki, będą to m.in. nazwa, dane adresowe, właściwy sąd rejestrowy określony na podstawie siedziby czy też zakres kodów PKD.

PODPISANIE WNIOSKU W S24

Kolejnym krokiem jest wyświetlenie podglądu każdego z wygenerowanych dokumentów w celu sprawdzenia jego poprawności. Jest to ostatnia szansa na to, aby wprowadzić poprawki i skorygować ewentualne błędy przed przesłaniem dokumentów do sądu. Jeśli wszystkie dane są poprawne a system we właściwy sposób wygenerował na ich podstawie umowę i wniosek o rejestrację spółki online może nastąpić podpisanie dokumentów rejestrowych w S24.

Istnieją dwie opcje na to jak podpisać elektroniczny wniosek o rejestrację spółki z o.o.. Można dokonać tego za pomocą:

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

OPŁACANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE SPÓŁKI S24

Jeśli poprawnie podpiszemy dokument, system przekieruje nas do podstrony, na której dokonamy opłaty od wniosku o wpis spółki do S24. W systemie do e-płatności będziemy mogli wybrać jak opłacić wniosek w S24 – za pomocą przelewu bankowego, karty debetowej lub kredytowej czy wpisując kod BLIK.

KOSZT REJESTRACJI SPÓŁKI W S24

Rejestrując spółkę przez Internet, z umową na bazie gotowego wzorca, musimy liczyć się z trzema kosztami:

• 250 zł opłaty za wpis do KRS – system wskazuje numer rachunku bankowego właściwego sądu rejestrowego,

• 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSIG – Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

• opłata manipulacyjna operatora płatności. 

CZAS OCZEKIWANIA NA ROZPATRZENIE WNIOSKU W S24

Rejestrując spółkę w S24 mamy gwarancje,  że sąd udzieli nam odpowiedzi zwrotnej przed upływem 24 godzin.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. W PRS

REJESTRACJA SPÓŁKI Z UMOWĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO

Rejestracja spółki w systemie PRS jest możliwa od 1 lipca 2021 roku. Portal Rejestrów Sądowych to system teleinformatyczny stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu udostępniania usług rejestrów sądowych. Przed jego uruchomieniem założenie spółki z umową w formie aktu notarialnego wymaga sporządzenia i złożenia wniosków na papierowych drukach i ręcznie wypełnianych formularzach. Dzięki PRS możliwa jest elektroniczna rejestracja spółki z aktem.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. PRS KROK PO KROKU

Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego, jak założyć spółkę w PRS.

ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE PRS

Aby móc korzystać z systemu należy założyć w nim konto. Rejestrujemy się za pomocą podpisu podpisu elektronicznego lub Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej – za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. 

WSKAZANIE FORMY PRAWNEJ

Jeśli zalogowaliśmy się do PRS powinniśmy wybrać zakładkę „Wnioski o rejestrację” i kliknąć „Przejdź do wniosku”  w sekcji e-formularze KRS a następnie wybrać formę prawną – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

Następną czynnością jakiej musi dokonać jest wypełnienie elektronicznego formularza KRS, który podzielony został na  sekcje: nazwa wniosku, wnioskodawca pełnomocnik, oświadczenie spółki, treść wniosku – podstawowa, treść wniosku – uzupełnienie oraz załączniki. W części podstawowej przedsiębiorca wpisuje wszystkie dane podmiotu, informacje o umowie, o kapitale, o organach reprezentujących podmiot i przedmiocie działalności. W uzupełnieniu natomiast podaje się dane wspólników, informacje o organach nadzoru, prokurentach, oddziałach i sposobie powstania podmiotu.

DOŁĄCZENIE ZAŁĄCZNIKÓW

Kolejnym krokiem jest przesłanie dodatkowych dokumentów. System podpowiada jakie załączniki powinny zostać przesłane wraz z wnioskiem, możemy jednak dodać również dokument niewymieniony w systemie poprzez “Dodaj dowolny dokument”. Załączniki w formie elektronicznej muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym, te sporządzone w formie papierowej muszą zostać przesłane wraz z elektronicznym odpisem poświadczonym notarialnie, oświadczonym przez pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) lub w formie skanu.

 

Załączanie aktu notarialnego do wniosku o rejestracje spółki nie wymaga wgrania całego dokumentu do systemu, wystarczy podać jego numer z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. 

OPŁACANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE SPÓŁKI S24

Opłaty wniosku o wpis spółki do KRS za pośrednictwem PRS dokonuje się analogicznie jak w S24. System przekierowuje do płatności gdzie wybieramy czy chcemy zrobić przelew, zapłacić kartą czy blikiem.

KOSZT REJESTRACJI SPÓŁKI Z AKTEM W PRS

Rejestrując spółkę z aktem notarialnym ponosimy następujące koszty:

• 500 zł opłaty za wpis do KRS – system wskazuje numer rachunku bankowego właściwego sądu rejestrowego,

• 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSIG – Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

• 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli wniosek składa pełnomocnik).

CZAS OCZEKIWANIA NA ROZPATRZENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ SPÓŁKI W PRS

W przypadku rejestracji spółki z umową w formie aktu, sąd na rozparzenie wniosku o wpis podmiotu do KRS ma 7 dni.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O REJESTRACJĘ SPÓŁKI

JAKIE ZAŁĄCZNIKI TRZEBA DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O REJESTRACJĘ SPÓŁKI Z O.O.

Niezależnie od tego czy rejestrujemy spółkę w S24 czy poprzez PRS mamy obowiązek do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

• oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,

• listę wspólników z danymi takimi jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, liczba i wartość nominalna udziałów, a jeśli w spółce występuje jeden wspólnik należy wskazać również jego adres do doręczeń,

• listę z danymi członków organów i osób uprawnionych do powoływania zarządu (imiona i nazwiska lub firmy wraz  z adresem do doręczeń),

• listę z imionami, nazwiskami i adresami członków zarządu lub prokurentów,

• dokument dotyczący powołania członków organów spółki o ile nie wynika to z aktu,

• oświadczenie członków zarządu lub prokurentów o wyrażeniu zgody na powołanie,

• pełnomocnictwo z dowodem opłaty jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika.

FORMALNOŚCI PO REJESTRACJI SPÓŁKI

CO TRZEBA ZROBIĆ PO UZYSKANIU WPISU DO KRS

Aby spółka mogła podjąć działalność nie wystarczy tylko uzyskać wpis do KRS. Po otrzymaniu odpowiedzi z sądu o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, należy dopełnić kilku obowiązkowych formalności. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy rejestracji spółki

Nowo powstały podmiot musi odprowadzić podatek PCC od rejestracji spółki. Po stronie zarządu leży wypełnienie i złożenie deklaracji PCC-3 do naczelnika urzędu skarbowego – właściwego ze względu na siedzibę.  Konieczne jest również obliczenie wysokości PCC i odprowadzenie go, nie później niż 14 dni po zawarciu spółki. Wysokość podatku wynosi 0,5% i oblicza się ją na podstawie wysokości kapitału zakładowego pomniejszonego o opłatę za wpis do KRS i za ogłoszenie w MSiG. 

NIP I REGON DLA NOWEJ SPÓŁKI Z O.O.

Po tym jak już nastąpi złożenie wniosku o rejestrację spółki z o.o. numer NIP i REGON zostanie nadany automatycznie jeszcze tego samego dnia. System automatycznie przekazuje dane z rejestru do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej tj REGON. Jeśli korzystaliśmy z systemu S24 nie otrzymamy żadnego oficjalnego zawiadomienia w formie listu czy maila, a jedynie wyświetli się stosowne powiadomienie na naszym koncie w systemie. Jeśli potrzebujemy uzyskać potwierdzenie nadania może być nim wydruk informacyjny z KRS (NIP) lub wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

ZłOŻENIE NIP-8

Właściciel nowej spółki z o.o. ma obowiązek w ciągu 21 złożyć do urzędu skarbowego druk NIP-8 – dane uzupełniające. Jeśli zamierza zatrudniać pracowników, ma na to zaledwie 7 dni. 

ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO VAT

Jeśli spółka będzie płatnikiem podatku VAT musi złożyć druk VAT-R. Kiedy złożyć VAT-R?- Co do zasady na 7 dni przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Jeśli w przyszłości zamierza sprzedawać towary lub świadczyć usługi za granicą, musi również ubiegać się o nadanie VAT-UE.

ODRZUCENIE WNIOSKU O REJSTRACJĘ SPÓŁKI

Odmowa rejestracji spółki w KRS

Sądy rejestrowe szczegółowo badają składane wnioski. Ważna jest poprawność zawieranych umów i statutów oraz formularzy, a także terminowość uiszczanych opłat sądowych. Jeśli sąd zauważy błąd, wezwie wnioskodawcę do jego poprawienia lub uzupełnienia braków. Czas na wprowadzenie zmian wynosi 7 dni od momentu otrzymania odpowiedzi odmownej. Jeśli błędy we wskazanym terminie nie zostaną poprawione, nastąpi odmowa dokonania rejestracji spółki w KRS.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W REJESTRACJI SPÓŁKI

Jaki błędy najczęściej powodują odrzucenie wniosku o rejestracje spółki

• wybór nazwy spółki (firmy), która już istnieje lub jest zbyt podobna do działającego już przedsiębiorstwa,

• złożenie wniosku do niewłaściwego oddziału KRS – właściwy sąd określa się na postawie siedziby,

• błąd w zakresie wskazania osób lub podmiotów upoważnionych do reprezentowania spółki,

• przedmiot działalności niezgodny z PKD,

• złożenie wniosku o wpis po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki,

• wybór na członka zarządu osoby, która widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym,

• brak koniecznych dokumentów i załączników.

POMOC W REJESTRACJI SPÓŁKI

REJESTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DORADCĄ

Aby uniknąć sytuacji, w której wniosek o założenie spółki zostanie odrzucony przydatna może okazać się pomoc w rejestracji spółki. Jeśli przedsiębiorcy nie mają doświadczenia, czasu lub po prostu obawiają się popełnienia błędu, mogą zlecić przeprowadzenie procedury rejestracji podmiotowi zewnętrznemu, który w ich imieniu dopełni wszelkich formalności. Istnieje również możliwość skorzystania z usługi doradztwa i wyjaśnienia wszelkich wątpliwych kwestii związanych z rejestracją oraz prowadzeniem spółki. 

Powrót na górę