CHARAKTERYSTYKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

CO TO JEST SPÓŁKA Z O.O.

SPÓŁKA Z O.O. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna przedsiębiorstwa, zakładana przez jednego lub więcej osób zwanych wspólnikami. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową i jednocześnie jedną ze spółek handlowych, co oznacza że jej funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.

Spółka z o.o. jest formą ogólnie dostępną, można ją założyć w każdym dopuszczalnym przez prawo celu. Ustawodawca przewiduje tylko jedno organicznie – spółka z o.o. nie może zostać założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o..

Wspólnikiem spółki z o.o. może zostać: osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub stowarzyszenie.

OSOBOWOŚĆ PRAWNA W SPÓŁCE Z O.O.

Kiedy spółka z o.o.  jest w organizacji, posiada ułomną osobowość prawną, w momencie uzyskania wpisu do KRS zyskuje pełną osobowość prawną. Jej posiadanie oznacza zdolność do wykonywania czynności prawnych i samodzielnego decydowana o własnej sytuacji prawnej. Dzięki osobowości prawnej spółka może:

• nabywać prawa,

• sama odpowiadać za zobowiązania,

• posiadać majątek i samodzielnie nim dysponować,

• funkcjonować w ramach określonej struktury

Majątek spółki z o.o. nie jest majątkiem wspólników, każde wypłacenie środków na rzecz wspólników musi odbywać się zgodnie z przepisami, inaczej dojdzie do bezprawnej wypłaty. 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI Z O.O.

Kapitał zakładowy spółki stanowi pewną kwotę pieniężną, która jest sumą wartości nominalnej wszystkich udziałów. Wysokość kapitału zakładowego określa się na etapie sporządzania umowy spółki i ujawnia w KRS.

Kapitał obrazuje początkowe zaangażowanie poszczególnych wspólników w kapitał. Spółka nie ma obowiązku zachowania na stałe majątku, który raz został wniesiony – może zostać przeznaczony na działalność spółki. Wysokość kapitału nie daje gwarancji zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań.

Kapitał zakładowy tworzony jest z wkładów, jakie wspólnicy wnoszą do spółki w czasie jej rejestracji. Kiedy wnieść wkłady na kapitał zakładowy? -Jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis do KRS. Potwierdzeniem wywiązania się z tego obowiązku jest oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów w całości, przez wszystkich wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł, wartość nominalna jednego udziału to natomiast 50 zł. Jeśli udział obejmowany jest po wyższej cenie nadwyżka trafia na kapitał zapasowy. 

Wkłady na kapitał zakładowy mogą zostać wniesione w dwóch formach – pieniężnej i niepieniężnej. 

Aportem (niepieniężnym wkładem na kapitał) może być nieruchomość, prawo majątkowe, rzecz ruchoma, akcje i udziały. Wkład niepieniężny poddaje się wycenie i na jej podstawie określa się liczbę obejmowanych udziałów. Aport w spółce z o.o. nie może mieć formy pracy świadczonej na rzecz firmy, usług, czy niezbywalnych praw takich jak służebność czy użytkowanie.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O.O.

W trakcie prowadzenia aktywnej działalności, wspólnicy mogą podjąć decyzję o podwyższeniu kapitału. Powodem podwyższenia jest próba zwiększenia wiarygodności, planowanie dużej inwestycji, pokrycie strat czy przystąpienie nowych wspólników.

Podwyższenie może nastąpić na mocy postanowień zawartych w umowie lub poprzez zmianę treści umowy. Kapitał można podwyższyć poprzez:

• utworzenie nowych udziałów – nowe osoby mogą wejść do spółki,

• zwiększenie wartości udziałów – wspólnicy zwiększają wartość udziałów dokonując wpłaty.

ZALETY SPÓŁKI Z O.O.

DLACZEGO WARTO PROWADZIĆ SPÓŁKĘ Z O.O.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W SPÓŁCE Z O.O.

Zgodnie z art. 151 § Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. sama odpowiada za swoje zobowiązania. W razie kłopotów finansowych firmy, wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wysokości majątku wpłaconego na rzecz kapitału zakładowego. Nie ryzykują utraty własnych pieniędzy, ograniczona odpowiedzialność chroni prywatny majątek wspólników. Sytuacja wygląda nieco inaczej jeśli wspólnik zostaje również członkiem zarządu, wtedy za zobowiązania odpowiada na zasadach przewidzianych dla członków zarządu.

SPÓŁKA Z O.O. BEZ ZUS

Jak mówi art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych właściciele jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani są do odprowadzania składek na rzecz ZUS. Przepisy nie nakładają takiego obowiązku na właścicieli wieloosobowych spółek. Jak ominąć ZUS w spółce z o.o.? – Wystarczy zadbać o to aby rejestrowana spółka posiadała więcej niż jednego wspólnika.

Dzięki możliwości skorzystania z systemu S24 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w 1 dzień. Obowiązkowe opłaty oraz stosunkowo niski minimalny kapitał zakładowy sprawiają, że koszt rejestracji spółki z o.o. nie jest wysoki.

ELASTYCZNOŚĆ SPÓŁKI Z O.O..

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się elastycznością, można za jej pośrednictwem prowadzić niedużą, indywidualną działalność lub tworzyć bardziej złożoną i rozbudowaną strukturę. 

WADY SPÓŁKI Z O.O.

MINUSY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z o.o. posiada w zasadzie tylko dwie wady:

• obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i składania sprawozdania finansowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ale jednocześnie daje pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,

• podwójne opodatkowanie spółki z o.o. – spółka z o.o. jest płatnikiem podatku dochodowego CIT, a jej wspólnicy podlegają obowiązkowi odprowadzania podatku PIT. Zysk spółki jest więc opodatkowany CIT, a jeśli zostanie wypłacony w formie dywidendy, wspólnicy będą musieli odprowadzić podatek (PIT) po raz drugi. Niektóre spółki z o.o. mogą jednak ominąć to niekorzystne opodatkowanie.

WSPÓLNICY SPÓŁKI Z O.O.

ROLA WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wraz zarządem kierują spółką. Kontrolują jej działania, podejmują kluczowe decyzje dotyczące podejmowanych inwestycji i funkcjonowania podmiotu.

PRAWA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O.

W związku z posiadaniem udziałów, wspólnikom przysługują pewne prawa, z których czerpią korzyść.

W ramach sporządzania sprawozdania finansowego oblicza się zysk, jaki spółce udało się zgromadzić w ciągu danego roku obrachunkowego. Następnie dokonuje się podziału zysku i wypłaca się jego określoną część każdemu ze wspólników, w formie dywidendy.

PRAWO DO KONTROLOWANIA SPÓŁKI

Wspólnicy mają prawo do przeglądania ksiąg rachunkowych i pozostałych dokumentów, a w razie potrzeby mogą żądać od zarządu wyjaśnień. Prawo do kontrolowania spółki może zostać wyłączone lub ograniczone jeśli spółka ustanowi radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW, PRAWO GŁOSU

Prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników oraz udział w przeprowadzanych głosowaniach to jedne z najważniejszych i  podstawowych praw wspólnika. 

PRAWO DO ZBYWANIA UDZIAŁÓW

Wspólnikom przysługuje swoboda w kwestii dysponowania posiadanymi udziałami – mogą je sprzedawać w całości lub częściowo. W umowie spółki mogą zostać zawarte pewne ograniczania regulujące zbycie udziałów w spółce z o.o., umowa nie może jednak pozbawiać wspólników całkowitego prawa do zbycia udziałów.

OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O.

Bycie właścicielem spółki z o.o wiąże się nie tylko z przywilejami, ale również z obowiązkami. 

OBOWIĄZEK WNIESIENIA WKŁADU I DOPŁAT

Jeszcze przed przystąpieniem do procedury rejestarcji spółki z o.o. w KRS wspólnicy mają obowiązek wniesienia wkładów na rzecz kapitału zakładowego, w związku z nabywanymi udziałami.

OBOWIĄZEK WYRÓWNANIA BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI APORTU

Jeśli podczas wnoszenia aportu wartość wkładu została zawyżona w znaczny sposób, w stosunku do wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy, wspólnik wnoszący wkład ma obowiązek wyrównać brakującą wartość solidarnie z zarządem.

OBOWIĄZEK DOKONYWANIA DOPŁAT

Umowa spółki może nakładać na wspólników obowiązek dopłat w granicach wartości określonej liczbowo, w stosunku do obejmowanych udziałów. Nakładany obowiązek dopłaty musi dotyczyć wszystkich wspólników i być nakładany równomiernie w stosunku do obejmowanych udziałów.

OBOWIĄZEK POWTARZAJĄCYCH SIĘ ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH

Wspólnicy mogą zostać zobligowani do świadczenia na rzecz spółki określonego rodzaju prac związanych z jej działalnością. Za wykonane świadczenie wspólnik otrzymuje wynagrodzenie, nawet jeśli spółka nie wykazuje zysku. 

ORGANY W SPÓŁCE Z O.O.

ORGANY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują 4 organy:

• zgromadzenie wspólników  – organ uchwałodawczy, sprawujący najwyższą władzę

• zarząd spółki – organ wykonawczy

• rada nadzorcza  – organ kontrolny

• komisja rewizyjna – organ kontrolny.

Pierwsze dwa organy spółki z o.o. są obligatoryjne i koniecznie muszą występować w każdym podmiocie o tej formie prawnej. To wspólnicy decydują czy ich zdaniem jest potrzeba powoływania komisji rewizyjnej czy rady nadzorczej, chyba że kapitał przewyższa kwotę 500 000 zł i w spółce jest więcej niż 25 wspólników. Jeśli limit zostanie przekroczony, należało będzie powołać jeden z organów kontrolnych. 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O.

ZWYCZAJNE I NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę uchwałodawczą i stanowi najważniejszy organ w spółce. Nie wymaga on powoływania, a w jego skład wchodzą wszyscy wspólnicy. Bez niego spółka nie mogłaby istnieć ani funkcjonować. Do podstawowych kompetencji zgromadzenia należy podejmowanie decyzji o najważniejszych sprawach spółki. Decyzje podejmuje się na drodze głosowania, a podjęte uchwały wymagają wpisu do księgi protokołów, podpisania przez obecnych wspólników lub przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Nad porządkiem obrad zgromadzenia czuwa przewodniczący. 

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Najważniejsze zadania zgromadzenia wspólników to:

• zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki,

• udzielanie absolutorium członkom organów spółki,

• podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu dopłat, umorzenia udziałów,

• decydowanie w sprawie powoływania pełnomocników do zawarcia umów między spółką a zarządem,

• wprowadzanie zmian do umowy spółki,

• decydowanie o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego części,

• decydowanie o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomościach.

ZASADY ZWOŁYWANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Aby zwołać zgromadzenie należy przesłać informacje do wszystkich wspólników w formie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 tygodnie przed  planowanym terminem spotkania. Jeśli wspólnik wyraził zgodę, zawiadomienie może zostać do niego wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej – mailem. W przesyłanej wiadomości należy podać datę i godzinę, miejsce oraz porządek obrad, a jeśli planuje się wprowadzić zmiany w treści umowy należy zawrzeć elementy, które będą podlegać zmianie. Miejscem spotkania zazwyczaj jest siedziba, chyba że umowa stanowi inaczej lub inne miejsce na terenie kraju – jeśli wspólnicy wyrażą zgodę.

GŁOSOWANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, głosowanie zgromadzenia wspólników powinno być jawne. Głosowanie tajne odbywa się jeśli dokonywany jest wybór członków organów lub likwidatorów lub decyduje o ich odwołaniu czy pociągnięciu do odpowiedzialności. Głosowanie tajne może zostać przeprowadzone na prośbę jednego ze wspólników. 
Jeśli umowa lub przepisy nie stanowią inaczej, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Niektóre decyzje, takie jak na przykład zmiana umowy spółki czy zwiększenie świadczeń wspólników wymagają zgody wszystkich wspólników. Jak wynika z K.s.h. na każdy udział o równej wartości przypada jeden głos, chyba że inaczej ustalono w umowie. W przypadku udziałów o  nierównej wysokości, jeden głos przypada na każde 10 zł nominalnej wartości udziału.

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zwyczajne zgromadzenie musi odbywać się co najmniej raz w roku, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia to obowiązek zarządu lub likwidatorów, jeśli spółka jest likwidowana. Jeśli zarząd nie wywiąże się z obowiązku zorganizowania spotkania wspólników, zająć się tym może rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zwołanie zgromadzenia powinno zostać poprzedzone uchwałą zarządu w formie ustnej lub pisemnej, chyba że na nieformalnie zwołanym zgromadzeniu reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy i nikt nie zgłosi sprzeciwu. 


Cel zwyczajnego zgromadzenia wspólników
:

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu,

• podjęcie decyzji o podziale zysku lub pokryciu straty,

• udzielenie absolutorium członkom organów z wykonanych przez nich obowiązków,

• rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Kiedy zwołuje się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników:

• osoby lub organy do tego uprawnione uznają taką  konieczność,

• zostanie spełniony warunek przewidziany w umowie spółki,

• bilans wykaże stratę, która przewyższa sumę kapitału zapasowego, rezerwowego i połowę kapitału zakładowego.

 
Nadzwyczajne zgromadzenie może odbywać się w dowolnym terminie.
 
Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje:

• zarząd – jeśli sam uzna to za konieczne, na wniosek wspólników, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

• rada nadzorcza lub komisja po 2 tygodniach od złożenia żądania do zarządu, jeśli zgromadzenie nie zostanie zorganizowane,

• wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału, za zgodą sądu rejestrowego, jeśli po 2 tygodniach od złożenia żądania zarząd nie zwołał zgromadzenia.

ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O.

ROLA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

Zarząd spółki z o.o. to organ, który odpowiedzialny jest za prowadzenie i reprezentowanie podmiotu. Prowadzenie spraw spółki oznacza podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną działalnością a reprezentowanie to inaczej dokonywanie czynności w jej imieniu. Kompetencje zarządu wynikają z przepisów prawa, postanowień umowy oraz regulaminu zarządu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZARZĄDU

Liczba członków zarządu określana jest w umowie spółki – może to być jedna osoba lub więcej. Członkiem zarządu może dowolna osoba fizyczna o ile posiada zdolność do czynności prawnych, może to być wspólnik, może być nim również osoba spoza spółki. Członkiem zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (np. przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów).

POWOŁYWANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Członkowie zarządu powoływani są na podstawie uchwały wspólników. Powoływanie członków zarządu  regulowane jest przez przepisy K.s.h., w kodeksie znajdują się jednak tylko bardzo ogólne zapisy, te bardziej szczegółowe powinna uwzględniać umowa spółki. Istnieje możliwość powołania każdego członka osobno lub wszystkich na raz, na wspólną kadencję. Powołanie członka zarządu powoduje nawiązanie z nim stosunku korporacyjnego, jeśli spółka chce nawiązać z nim stosunek pracy konieczne jest podjęcie dodatkowych działań i procedur. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, w którym pełnił rolę członka zarządu. 

ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Prawo do odwołania członka zarządu przysługuje zgromadzeniu wspólników i mogą skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie. W umowie można uwzględnić również zapisy umożliwiające odwołanie członka zarządu przez inny organ np. radę nadzorczą lub nawet osobę spoza spółki. Umowa może jednak ograniczać zakres powodów, z których można odwołać członka zarządu np. tylko do “ważnych powodów” takich jak prowadzenie działalności konkurencyjnej czy działanie na szkodę spółki.

OBOWIĄZKI ZARZĄDU

Do najważniejszych obowiązków zarządu należy:

• zgłaszanie zmian do KRS – aktualizowanie danych spółki,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,

• składanie rocznego sprawozdania finansowego,

• prowadzenie księgi udziałów,

• prowadzenie księgi protokołów zgromadzeń wspólników,

• złożenie sądowi rejestrowemu aktualnej listy wspólników po każdej zmianie,

• złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kiedy spółka stanie sie niewypłacalna.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Na członkach zarządu ciąży odpowiedzialność: cywilna, karna, podatkowa, wobec ZUS. Status wspólnika nie zwalnia z odpowiedzialności ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu.  Zgodnie z przepisami prawa jeśli wszczęta wobec spółki egzekucja okaże się bezskuteczna, za nieuregulowane zobowiązania będą odpowiadali członkowie zarządu. Wierzyciele mają prawo żądać zaspokojenia wierzytelności prywatnym majątkiem wspólników, chyba że i wykażą, że:

• we właściwym momencie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęli postępowanie układowe,

• niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania nie nastąpiło z ich winy,

• wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło ale wierzyciel nie poniósł w związku z  tym szkody.

Są do jedyne sposoby na uniknięcie odpowiedzialności przez członka zarządu.

RADA NADZORCZA W SPÓŁCE Z O.O.

rada nadzorcza w spółce OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rada nadzorcza nie jest organem obowiązkowym, który musi występować w każdej spółce z o.o.. Jego powołanie może być fakultatywne, chyba że kapitał zakładowy przewyższy 500 000zł a wspólników będzie więcej niż 25. Rada nadzorcza spółki z o.o. składa się z co najmniej 3 członków, powołanych uchwałą wspólników. Jeśli umowa nie stanowi inaczej kadencja członka rady trwa rok. Posiedzenie rady nadzorczej to spotkanie jej członków, na którym podejmują oni decyzje. Uchwały podejmuje się na drodze głosowania, większością głosów. 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ:

• członek zarządu,

• prokurent,

• likwidator,

• kierownik oddziału lub zakładu,

• księgowy, rada prawny i adwokat zatrudniony w spółce,

• osoba podlegająca członkowi zarządu lub likwidatorowi.

ZADANIA RADY NADZORCZEJ

Zadania rady nadzorczej to przede wszystkim nadzór nad działalnością spółki oraz ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki. 

PRAWA RADY NADZORCZEJ

Rada nadzorcza ma prawo do przeglądania dokumentów spółki, żądania od członków zarządu wyjaśnień czy sporządzenia sprawozdań lub raportów. W umowie spółki można nadać radzie dodatkowe uprawnienia, np. prawo do zawieszania członków zarządu. W umowie można również zobligować zarząd do uzyskiwania zgody rady na podejmowanie czynności takich jak na przykład zaciągnie zobowiązań powyżej określonej kwoty lub udzielanie pożyczek innym podmiotom.

KOMISJA REWIZYCJNA W SPÓŁCE Z O.O.

KOMISJA REWIZYJNA w spółce OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Komisja rewizyjna, podobnie jak rada nadzorcza nie jest organem koniecznym do funkcjonowania spółki z o.o.. Jej podstawową kompetencją jest kontrola nad prowadzoną działalnością – ocena działalności, na której potrzeby może przeglądać dokumenty i żądać informacji od zarządu. 

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

• ocena sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego,

• przedstawienie zgromadzeniu wspólników wyników oceny sprawozdań.

PRAWA KOMISJI REWIZYJNEJ

• zwołanie zgromadzenia wspólników jeśli zarząd nie wywiąże się z tego obowiązku.

•  wystepowanie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały.

Wysokość dywidendy wylicza się na podstawie zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrachunkowym. Wysokość kwoty do podziału może zostać podwyższona o niepodzielone zyski w poprzednich lat, środki z kapitału zapasowego lub rezerwowego albo pomniejszona o niepokryte straty, udziały własne i kwoty jakie zgodnie z ustawą lub umową należy przekazać na kapitał zapasowy lub rezerwowy. 

DYWIDENDA W SPÓŁCE Z O.O.

CO TO JEST DYWIDENDA spółce OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dywidendą nazywamy formę dochodu od kapitału, która jest wypłacana wspólnikom spółki z o.o.. Dywidenda może być wypłacana w dwóch formach:

• środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,

• aktywów posiadanych przez spółkę.
Wypłata dywidendy stanowi realizację prawa do udziału w zyskach wynikających z rocznego sprawozdania, przeznaczonych do podziału na drodze uchwały wspólników. Uprawnionymi do dywidendy są Ci wspólnicy, którym prawa do przysługiwało w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

WYSOKOŚĆ DYWIDENDY

Wysokość kwoty do podziału może zostać podwyższona o niepodzielone zyski w poprzednich lat, środki z kapitału zapasowego lub rezerwowego albo pomniejszona o niepokryte straty, udziały własna i kwoty jakie zgodnie z ustawą lub umową należy przekazać na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, podziału zysków dokonuje się odpowiedni w stosunku do obejmowanych udziałów.

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI Z O.O.

ZGŁASZANIE DO KRS ZMIAN W SPÓŁCE OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o. zdarza się, że konieczne jest wprowadzenie zmian w strukturze jednostki. Niektóre zmiany wymagają zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

JAKIE ZMIANY W SPÓŁCE NALEŻY ZGŁASZAĆ CO KRS

Do KRS należy zgłaszać zmiany dotyczące:

• siedziby spółki,

• składu osobowego zarządu,

• danych wspólników,

• przedmiotu działalności tj. kodów PKD,

• umowy spółki.

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANCH SPÓŁKI

Od lipca 2021 roku wniosek o zmianę danych do KRS można składać wyłącznie przez Internet.

Jak złożyć wniosek o aktualizację danych:

• za pośrednictwem  PRS – jeśli umowa spółki ma formę aktu notarialnego,

• w S24 jeśli spółkę zakładano w tym właśnie systemie.

Wniosek może sporządzić i złożyć każda osoba posiadająca konto w systemie. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę uprawioną do reprezentacji spółki lub adwokata/radcę prawnego powołanego przez osoby uprawnione do reprezentacji.

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W PRS

Złożenie wniosku o zmianę danych spółki w KRS wymaga założenia konta w systemie PRS. Następnie należy wybrać opcje “wniosek o zmianę” i wskazać jakie dane jakie dane uległy zmianie.

Ile kosztuje zmiana danych spółki PRS:

– 250 zł opłata sądowa za wpis,
– 100 zł opłata za ogłoszenie w MSiG.

Ile trwa zmiana danych spółki PRS: 7  dni

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W S24

Jest to opcja dostępna tylko dla spółek, które były rejestrowane w S24, i których dane nie były aktualizowane w formie papierowej czy przez PRS.

Ile kosztuje zmiana danych spółki PRS:

– 200 zł opłata sądowa za wpis,
– 100 zł opłata za ogłoszenie w MSiG.

Ile trwa zmiana danych spółki PRS: 1  dzień

Powrót na górę